Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā finansējumu ieguvis LU Lībiešu institūta projekts

2023. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā tika atbalstīts LU Lībiešu institūta pieteiktais projekts “Lībiešu valodas pārmantošana: zināšanas par kritiski apdraudētas valodas transmisiju mūsdienās kā pamats procesā balstītu valodas saglabāšanas un revitalizācijas instrumentu izveidē” (projekta vadītāja Dr. philol. Gunta Kļava).

Šī projekta mērķis ir pētīt lībiešu valodas pārmantošanas un nodošanas nākamajām paaudzēm (jeb valodas transmisijas) procesu vēsturiskā skatījumā, identificējot tos šī procesa dalībniekus un jomas, kas nodrošina valodas nodošanu nākamajām paaudzēm apstākļos, kad tā nenotiek dabiski – no paaudzes paaudzē, no vecākiem – bērniem.

Vispirms tas nepieciešams, lai uzlabotu izpratni par apdraudēto valodu pārmantošanu mūsdienu sabiedrībā no kuras atkarīga patiešām noderīgu, situācijai atbilstošu un valodas pārmantošanas procesā balstītu instrumentu veidošanai lībiešu un citu apdraudēto valodu saglabāšanai, lietošanai un atjaunošanai.

Iepriekš veiktie pētījumi gan par lībiešu valodas saglabāšanos līdz mūsdienām, gan tās attīstību devuši pamatu projekta hipotēzei, ka kritiski apdraudētajās valodās to pārmantošanas procesā lielāka loma ir aktivitātēm dažādās kopienas grupās, kurās valoda tiek nodota no viena kopienas locekļa citam, turklāt tas pamatā notiek ārpus ģimenes.

Pētījumā īstenošanā iecerēts izmantot starpdisciplināru pieeja datu ieguvē un apstrādē, veidojot diahronisku valodas pārneses saikņu (dalībnieku un jomu) kartēšanu. Tādējādi pētījuma gaitā tiks izstrādāta arī metodoloģija valodas transmisijas kartēšanai, kas ietver datu ieguvi un vizualizāciju, atbilstošu datu apstrādes rīku un sistēmu pielāgošanu vai izveidi.

Apdraudēto valodu pārneses procesu aina un izpratne par to var būt atbilde uz jautājumiem par to, kāpēc sabiedrības priekšstati par to, kā valodas būtu jānodod nākamajām paaudzēm, neatbilst realitātei valodās ar mazu un ļoti mazu runātāju skaitu, taču svarīgākais – tā var sniegt zināšanas par to, kādi ir valodas pārmantošanas procesi šādu kritiski apdraudētu valodu gadījumā, un kas būtu jādara, lai varētu runāt par šo valodu revitalizāciju un attīstību.

Projekts ilgs trīs gadus, tas tiks īstenots LU Lībiešu institūtā, iesaistoties visiem institūta pētniekiem.