LU Lībiešu institūta notikumi 2021. gadā

22. decembris

Izdots pirmais žurnāla ESUKA/JEFUL speciālnumurs par dienvidigauņu valodas salu izloksnēm

Tartu Universitātes (TU) Igauņu un vispārīgas valodniecības institūts sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu izdod žurnāla ESUKA/JEFUL speciālnumuru par dienvidigauņu valodas salu izloksnēm — leivu, Ludzas igauņu un Krāsnas igauņu valodu. Speciālnumura redaktori ir TU profesors Karls Pajusalu un LU LI pētnieks Uldis Balodis. Žurnāla speciālnumura priekšvārds.

Daži no speciālnumura rakstiem:

18. decembris

Ieva Vītola un Lolita Ozoliņa ekspedīcijā uz Ziemeļvidzemes lībiešu apdzīvotajām vietām

Ekspedīcijā Ziemeļvidzemes lībiešu apdzīvotajās vietās – Mazsalacā un Pālē – Lolita Ozoliņa kopā ar Ievu Vītolu meklēja zudušā lībiešu mantojuma izpausmes un interpretāciju mūsdienās. Ja Mazsalacā Lībiešu pilskalna apkaimē iedzīvotāju ikdienā saistās ar “lībiešiem” – mutvārdos izteiktu vietas apzīmējumu, tad Pālē teju “katrs otrais” ir Svētupes lībiešu dzimtu pēctecis, arī Lolita Ozoliņa.
Kurzemes un Vidzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma izpēte norisinās LI Līvõd institūt un tā partneru: Greningenas Universitātes (Nīderlande), Tartu Universitātes (Igaunija) un Falmutas Universitātes (Apvienotā Karaliste), projektā “Atgriežot balsi kultūrainavām: marginalizēta nemateriālā kultūras mantojuma naratīvi, perspektīvas un prakse“. Pilns raksts apskatāms Facebook.

7. decembris

Mēneša priekšmets – Ķempju Kārļa jaunākais dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs)

2021. gada augustā notikušās Lībiešu vasaras universitātes laikā dzejnieks Ķempju Kārlis, kurš raksta Salacas lībiešu valodā, radījis vienu no saviem jaunākajiem dzejoļiem “Ugunspuķēs”. Salacas lībiešu valoda jeb lībiešu valodas Vidzemes dialekts ir lībiešu valodas variants, kas runāts lībiešu senajā Metsepoles novadā, un Ķempju Kārlis ir vienīgais dzejnieks pasaulē, kurš rada dzeju šajā zudušajā un noslēpumainajā valodā. Tikpat noslēpumaina ir arī viņa dzeja, kā rakstījis igauņu rakstnieks un mākslas kritiķis Marts Velskers, “šajos dzejoļos nozīmes pilna ir valoda, vietas un mīlestība, kam nerūp laiks”. Raksts: http://www.livones.net/lili/lv/notikumi/menesa-prieksmeti/menesa-prieksmets-122021

28. novembris

LU Lībiešu institūts konsultē kustību “Spēkozols” par Eiropas gada koka Latvijā nosaukumu

Par pirmā konkursa Eiropas gada koks Latvijā uzvarētāju kļuvis Aģes dižozols, kas slejas Vidrižu pagasta brīvdienu mājas Medņi apkārtnē. Tā kā Aģes dižozols aug senajās lībiešu apdzīvotajās zemēs, tad kustības “Spēkozols” organizētāji konsultēās ar LI Līvõd institūt, lai nonāktu pie ozola nosaukuma arī lībiski – Aḑā sūrtämFacebook posts.

22. novembris

Mēneša priekšmets – Pirmā lībiešu lasāmgrāmata.

Šogad paiet simts gadu kopš 1921. gadā Tartu iznāca Pirmā lībiešu lasāmgrāmata (Ežmi līvõd lugdõbrōntõz). To izdeva Igaunijas Akadēmiskā dzimtās valodas biedrība (Akadeemiline Emakeele Selts). Lasāmgrāmatu iespieda E. Bergmana tipogrāfijā 800 eksemplāru metienā. Laika periodā no 1921. gada līdz 1926. gadam biedrība kopskaitā izdeva piecas lībiešu lasāmgrāmatas. Tās bija nelielas, tikai ar 16 līdz 24 lappusēm katra. Pilns raksts: http://www.livones.net/…/menes…/menesa-prieksmets-112021

22.–23. oktobris

Oktobrī norisinās 8. Baltijas studentu konference „Tilti Baltijā”

Bagātīgajā divu dienu konferencē būs priekšlasījumi ar par lībiešu valodu, t.sk. Elvīras Kalniņas priekšlasījums par lībiešu valodu frazeoloģiju. Konferences programmu var apskatīt šeitTēžu grāmata.

13.–15. oktorbis

XIII Starptautiskajā baltistu kongresā ražīga LU Lībiešu institūta dalība

Šogad aicināto referentu vidū bija arī LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits. Pirmās kongresa dienas video ieraksts redzams šeit, kur Valta Ernštreita priekšlasījumu “Livonian as a source for better understanding Baltic languages: opportunities and challenges” var skatīt, sākot ar 2:15:49.

Kongresa trešajā dienā A sekcijas otro daļu vadīja LU Lībiešu institūta pētniece Gunta Kļava, kura arī uzstājās ar savu priekšlasījumu “Lībiešu valodas loma lībiešu pēcteču apziņā”. Arī LU Lībiešu institūta pētnieks Uldis Balodis uzstājās ar videoieraksta priekšlasījumu “Exploring Lutsi isoglosses and subdialect divisions”.

LU Lībiešu institūta pētniece Milda Ona Dailidėnaitė uzstājās ar priekšlasījumu “Functions and further developments of Livonian and Latvian indirect imperatives”.

Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. Baltistu kongresu tradīcija aizsākās 1965. gadā Viļņā. Rīgā kongresi notikuši 1980., 1995., 2000. un 2010. un šogad 2021. gadā, bet attālināti.

14. oktobris

LU Lībiešu institūts piedalās starptautiskajā konferencē “Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos”

LU Lībiešu institūta galvenā pētniece Renāte Blumberga uzstājās ar priekšlasījumu “Lībiešu Pirmā pasaules kara “izdzīšanas laiks”” starptautiskajā konferencē “Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos”. Šī bija VPP projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos” noslēguma konference, kurā projekta pētnieki savos priekšlasījumos iepazīstināja ar projektā veikto pētījumu rezultātiem.

11. oktobris

Oktobra mēneša priekšmets

Publicēts Baibas Šuvcānes oktobra mēneša priekšmeta raksts – Kapu pieminekļi ar uzrakstiem lībiešu valodā Kolkas kapos.

2. oktobris

Postimees: Lībieši ceļas kā fēniks no pelniem

Fragments no Hebo Rahkmanes raksta:

  • Latvijā tagad gandrīz visi zina, ka mūsdienu lībieši pastāv.
  • Līdz šim lībiešu valoda ir nodota tālāk kā dzīva tradīcija
  • Daudziem Latvijas plašāk pazīstamajiem cilvēkiem ir lībiešu saknes.
  • Šobrīd Latvijā, it īpaši Rīgā, lībiešu jautājumos ir labāka situācija nekā Igaunijā

Baumas par lībiešu izzušanu ir pārspīlētas. To vēlreiz apstiprināja diskusija Tartu universitātē, kur LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits, Tartu Universitātes Igauņu valodas vēstures un dialektu profesors Karls Pajusalu, kā arī Mīna Norvika un Tūli Tuiska, Tartu Universitātes lībiešu valodas profesores un pētnieki. Pozitivitāte, kura izplūda no sarunas, varētu iedvesmot jebkuru mazu tautu, kas uztraucas par savu nākotni.

26. septembris

Eiropas valodu dienā tiekamies Lībiešu šausmu teiku pasaulē. Pasākums tiešsaistē

Pasākumā LU Lībiešu institūta iepazīstina ar lībiešu valodu un tās skanējumu. Klausītāji tiek aicināti klausīties lībiešu šausmu teikās gan lībiešu, gan latviešu valodā, uzzināt par šo teiku varoņiem un notikumiem, kuri ir ļoti neparasti, interesanti, varbūt arī nedaudz smieklīgi un, protams, arī biedējoši, kā jau šausmu pasaulē! Facebook pasākums. Ieraksts vēlāk tiks pievienots YouTube.

LU Lībiešu institūts piedalās paneļdiskusijā par Latgales kultūrtelpas identitātes aktualitātēm un izaicinājumiem

Svētdien, 26. septembrī, notika seminārs, ko Latgaliešu kultūras biedrība rīko ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Semināra par Latgales kultūrtelpas identitātes jautājumiem un tās aktuāliem izaicinājumiem tiešraide. Tika runāts un diskutēts par valodas, kultūras un izglītības jautājumiem, lai pakāpeniski sagatavotos nākamā gada Latgales kongresam, kas notiks aprīlī. Arī LU Lībiešu institūts piedalās sarunās par Latgales kultūrtelpas identitātes aktualitātēm un izaicinājumiem.

24. septembris

LVportāls: Svarīgākais – valoda ir jālieto

Pirmo reizi Latvijas valsts valodas politikas plānošanas dokumenta mērķī šogad minēta latgaliešu rakstu valoda un lībiešu valoda. LVportāls meklē atbildes, ar kādām problēmām tās saskaras un ko nepieciešams darīt to nostiprināšanai ne tikai deklaratīvi, bet arī faktiski, izceļot Latvijas valodu daudzveidību kā vērtību. Arī LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits sniedz atbildes rakstā “Svarīgākais – valoda ir jālieto”.

23.–24. septembris

LU Lībiešu institūts piedalās konferencē “Krievijas Federācijas tautu elektroniskā rakstība – 2021 un IWCLUL2021”

Komi Republikā, Siktivkarā norisinās konference “Krievijas Federācijas tautu elektroniskā rakstība – 2021 un IWCLUL2021”, kurā LU Lībiešu institūts stāsta par elektroniskajiem resursiem un rīkiem lībiešu valodai un kultūrai (Ernštreits, Valts. Livonian databases – experiences of the extraction, integration and standardisation of the linguistic data for endangered languages). Programma var apskatīt šeit.

21. ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas Baltijas nodaļas sanāksme

LU Lībiešu institūts piedalās 21. ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas Baltijas nodaļas sanāksmē. LU Lībiešu institūts informē kolēģus un klausītājus par jaunākajiem procesiem saistībā ar lībiešu vietvārdu apkopošanu un lietošanu(Valts Ernštreits, “Developments in collecting and using of indigenous (Livonian) place names in Latvia”). Darba kārtība.

3. septembris

Septembra mēneša priekšmets

Baibas Šuvcānes mēneša priekšmeta raksts par lībiešu virsaiti Kaupo, viņa pieminekli Krimuldā un viņam veltīto dziesmu.

1. septembris

LU Lībiešu institūts kopā ar Tartu Universitātes kolēģiem uzstājas SLE 2021

Norvik, Miina; Balodis, Uldis; Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta; Metslang, Helle; Pajusalu, Karl; Saar, Eva. Typological convergence in the Central Baltic areaSLE 2021: 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Programma pieejama šeit. Tēžu grāmata apskatāma šeit. 30.08.–03.09.2021.

13. augusts

Augusta mēneša priekšmets

LU Lībiešu institūta augusta mēneša priekšmets – Lībiešu vasaras universitāte un Lāžu ozols.

30. jūlijs – 8. augusts

Norisinās lībiešu vasaras universitāte

LU Lībiešu institūts rīko Lībiešu vasaras universitāte (LSU 2021) kopā ar Tartu Universitātes ASTRA projektu PER ASPERA. Atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra.Par programmu, mācībspēkiem un citu informāciju var uzzināt šeit. Preses ziņojums Delfi.lv. Universitātes laikā norisinājās vairāki semināri:

21. jūlijs

LU Lībiešu institūtā ciemojās Latvijas Universitātes Studentu padome

LU Lībiešu institūtā ciemojās Latvijas Universitātes Studentu padomes pārstāvji, lai filmētu video sērijas “Institūta pēdās”. To, ko apspriedām LU Lībiešu institūtā varēsiet uzzināt rudenī, kad visi video tiks publicēti. LU Studentu padome gatavojas LU Studentu zinātniskajai konferencei “Initium”.

13. jūlijs

Jūlija mēneša priekšmets

Baibas Šuvcānes mēneša raksts par Kolkasraga bākas dzīvojamo ēku.

8. jūlijs

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”

Jaunajā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pētījumu programmā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” iekļauti arī ar lībiešu valodas attīstību un apguvi saistīti uzdevumi.

7. jūlijs

Valts Ernštreits pie Māra Zandera raidījumā “Kur tas suns aprakts?”

LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits sarunā pie Māra Zandera runā par vēsturisko zemju likumu raidījumā “Kur tas suns aprakts?”.

30. jūnijs

LU Lībiešu institūts palīdz sniegt atbildes par lībiešiem

Žurnālā “Ilustrētā Junioriem” Daniels Skulte vaicā “Vai joprojām pastāv lībiešu valoda?”. Žurnāls ar LU Lībiešu institūta palīdzību sniedz atbildes par lībiešu valodu mūsdienās un senāk, kā arī par lībiešu un latviešu valodas saikni.

23. jūnijs

LU Lībiešu institūts novēl visiem lustīgu līgošanu!

Svētku noskaņās LU Lībiešu institūts izveido tematisku krustvārdu mīklu.

16. jūnijs

Tartu sākās VIII Somugru tautu pasaules kongress. Knaššõ ja rikāzt sūomõ-ugrõd rovd mōīlma kongressõ!

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits kongresa ievadā uzrunājis somugru tautas (video), izcēlis Latvijas somugrisko identitāti un minējis arī LU Lībiešu institūta devumu lībiešu kultūrtelpas kopšanā un uzturēšanā.

24. marts

LU Lībiešu institūts piedalās tiešsaistes demonstrāciju seminārā

24. martā seminārā par digitālo humanitāro resursu izmantošanas iespējām LU Lībiešu institūts stāstīs par tā veidotajiem resursiem lībiešu valodai un kultūrai. https://fb.me/e/3oUv6VZoq

22. marts

UNGEGN Latvijas ziņojumā arī nodaļa par LU Lībiešu institūta veikto darbu lībiešu vietvārdu vākšanā

Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa (UNGEGN), gatavojoties UNGEGN 2. sesijai, ir saņēmusi Latvijas ziņojumu (Documents/Agenda item 4(a) / Report of Latvia), tajā iekļauta nodaļa par darbu, ko LU Lībiešu institūts veic, lai savāktu vietvārdus Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu valodā.

Pirmā UNGEGN globālās darba grupas sanāksme

22. martā LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits piedalās ANO pamatiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) izveidošanas globālās darba grupas pirmajā sanāksmē. Mūsu mērķis ir dot iespēju visām pasaules pamatvalodām gūt pelnītu uzmanību.

18. marts

LU Lībiešu institūta pētniece Milda Dailidėnaitė prezentē par izaicinājumiem lībiesu valodas mācīšanā

15. marts

LU Lībiešu institūta vadītāja pirmā oficiālā darba diena, pārstāvot Latvijas Republiku ANO Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032)

15. marts ir LU Lībiešu institūta vadītāja Valta Ernštreita pirmā oficiālā darbadiena, pārstāvot Latvijas Republiku ANO izsludinātās Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) Globālās darba grupas dalībnieka statusā.
Nākamo 3 gadu laikā V. Ernštreits izmantos pieredzi, kuru, pats būdams lībietis, ir guvis, nodrošinot Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – nākotni, lai padarītu stiprākas, ilgstpējīgākas un redzamākas visas pasaules pirmiedzīvotāju valodas. 15. martā sākas arī pirmās konsultatīvas tikšanās ar Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu pirmiedzīvotāju pārstāvjiem, valodu pētniekiem un aktīvistiem un valsts institūcijām, lai noskaidrotu desmitgades globālajā rīcības plānā iekļaujamās prioritātes. Vairāk šeit.

14. marts

LU Lībiešu institūts piedalās Igaunijas dzimtās valodas dienas pasākuma organizēšānā

2021. gada 14. martā – Igaunijas dzimtās valodas dienā – Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu un Dzimtās valodas biedrību (Igaunija) atzīmē Dzimtās valodas dienu un Rīgā dzīvojušā pirmā igauņu dzejnieka Kristjana Jāka Petersona 220 jubileju. Pasākumā, kas norisināsies igauņu valodā, varēs iepazīt K. J. Petersona dzīves gājumu un lībiešu literatūru, tostarp ieklausīties lībiešu dzejā triju mūsdienās lībiski rakstošo dzejnieku lasījumos un mūsdienu kamermūzikas koncertprogrammā “Kuolm randõ” (trīs krasti). https://fb.me/e/1aVKNkjC2

10. marts

LU Lībiešu institūts piedalās Liepājas Universitātes 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”

4. marts

LU Lībiešu institūts piedalās diskusijā par pirmiedzivotāju jautājumiem – 2.diena.

LU Lībiešu institūts piedalās ANO Pastāvīgajā forumā pamatiedzīvotāju lietās un otrajā dienā Valts Ernštreits veic uzrunu par lībiešiem.

3. marts

LU Lībiešu institūts piedalās diskusijā par pirmiedzivotāju jautājumiem.

LU Lībiešu institūts piedalās diskusijā ANO Pastāvīgajā forumā pamatiedzīvotāju lietās.

24. februāris

LU Lībiešu institūta pētnieka Ulda Baloža grāmata “Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece” – 2020. gada izcilākā grāmata humanitāro zinātņu jomā Latvijas Universitātē.

LU Lībiešu institūta pētnieks Uldis balodis saņem suminājuma rakstu no Latvijas Universitātes par savu grāmatu, kuras izstrāde ilga vairākus gadus, ieskaitot PostDoc laiku un vēl pēc tam. Februāra beigās tā tika atzīta par Latvijas Universitātes 2020. gada labāko grāmatu sociālajās zinātnēs.

22. februāris

Dalība konferencē “Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām”

Valts Ernštreits un Annija Rošāne piedalījās Akadēmiķa J. Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām” ar prezentāciju “Pētera Damberga lībiešu vietvārdu vākums”. Konferences programma.

21. februāris

Projekta “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu” noslēguma koncerts

Dzimtās valodas dienā, 2021. gada 21. februārī, plkst. 16.00 tiešsaistē Zoom platformā bija projekta “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu” noslēguma koncerts. Klausītājiem un skatītājiem bija iespēja dzirdēt dziesmas autoru izpildījumā un ieklausīties sarunās par projekta tapšanas gaitu, lībiešu valodas situāciju un lomu mūsdienās. UNESCO preses relīze šeit un šeit. Facebook pasākums.
Par šo un citām UNESCO Starptautiskajām dienām vairāk var uzzināt Gada plānotājā.

19. februāris

LSM par “Lībiešu valodai nepieciešama reanimācija”. Aicinām glābt Eiropā apdraudētāko valodu.

Saruna LTV Ziņu Dienestā par lībiešu valodu un par Starptautisko dzimtās valodas dienu ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvi Beāte Lielmane un LU Lībiešu institūta vadītāju Valtu Ernštreitu.

Diskusija par KPR attīstības programmas 2021–2027 rīcības virzieniem un rīcībām (tiešsaistē)

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021–2027 izstrādes diskusijā LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits par Kurzemes valodas un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kultūras pieejamību reģionos un digitālo resursu izmantošanu.

12. februāris

Publicēta septītā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta septītā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Mis kītõbõd lūomõd. Izpilda Julgī Stalte (dziesmas autore) un viņas bērni – Lelū Stalte, Anna Kī Stalte. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.

February 9

Publicēts LU Lībiešu institūta pētnieka Valta Ernštreita raksts par debespušu nosaukumiem lībiešu valodā.

Debespušu nosaukumi lībiešu valodā. Attēls: Uldis Balodis

5. februāris

Publicēta sestā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta sestā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Ūomõg um. Izpilda Ulla Frasere (dziesmas autore) un Ģirts Gailītis. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.

3. februāris

Mēneša priekšmets – Lielirbes ciema iedzīvotāju deklarācijas Lielirbes skolas pārzinei.

Baibas Šuvcānes raksts. Rakstā var uzzināt iemeslu kādēļ šādas deklerācijas vispār tika rakstītas.

30. janvāris

Pēc LU Lībiešu institūta ierosinājuma Braila alfabēts arī Ludzas igauņu valodai!

Vēlreiz pateicamies Harisam Moubrijam!

29. janvāris

LU Lībiešu institūta pētnieks Uldis Balodis nominēts Latgales kultūras balvai “Boņuks 2020” par “Ludzas igauņu valodas ābeci”.

Raksts portālā lakuga.lv latgaliešu valodā.

Publicēta piektā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta piektā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Lugūd. Izpilda Julgī Stalte (dziesmas autore) un viņas bērni – Lelū Stalte, Anna Kī Stalte, Kārlis Oskars Stalte. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.

Valsts prezidents Egils Levits ir nosūtījis Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai savu viedokli par otrajam lasījumam iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam “Latviešu vēsturisko zemju likums” un atgādina par likumprojekta pamatprincipiem, kas būtu respektējami likumprojekta apspriešanā.

27. janvāris

LR3 “Rīta regtaims” ceturtais stāsts – “Vai zini, kādēļ lībiešu svētki tiek svinēti augusta pirmajā sestdienā?

LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits stāsta par Mazirbes Lībiešu tautas nama celšanu, šī nama likteni vēstures gaitā un Lībiešu svētku rašanos.

25. janvāris

Pirmo reizi ir izveidots lībiešu valodas braila alfabēts!

Brīvprātīgais, kurš radījis šo darbu, ir Hariss Moubrijs (Harris Mowbray) – students no Kalifornijas, kurš ir veidojis dažādas braila rakstu sistēmas minoritāšu valodām visā Eiropā, Āfrikā un Ziemeļamerikā. Pašlaik viņš studē starptautiskās attiecības, bet strādā ar vietējo Amerikas pirmiedzīvotāju tautu, veicot ar valodniecību saistītus darbus. Pēc braila rakstu sistēmas izveides šai tautai, H. Moubrijs sapratis, ka daudzām valodām visā pasaulē nav braila rakstu sistēmas, kaut arī tā ir viegli izveidojama. Viņa mērķis pandēmijas laikā ir izmantot savu laiku lietderīgi, palīdzot pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Paldies, Harrisam Moubrijam par ieguldījumu Eiropas visapdraudētākajā pamatiedzīvotāju valodā – lībiešu valodā.

22. janvāris

Publicēta ceturtā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta ceturtā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Ku ma randõ lǟb. IzpildaUlla Frasere (dziesmas autore) un Ģirts Gailītis. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.

21. janvāris

Atvērta reģistrācija trešajai Lībiešu vasaras universitātei (LSU 2021)

LSU2021 notiks Kuoštrõg (Košragā), Latvijā no 30. jūlija līdz 8. augustam, un tā ir lieliska iespēja maģistrantiem / doktorantiem un pētniekiem sākt vai turpināt apgūt lībiešu valodu, piedalīties pētniecības darbnīcās, uzzināt vairāk par lībiešiem, viņu vēsturi un kultūru, kā arī likt pamatus turpmākai sadarbībai pētniecības projektos. Plašāku informāciju un reģistrācijas veidlapu var atrast šeit.

20. janvāris

LR3 “Rīta regtaims” trešais stāsts – „Vai zini, ka mēs katrs mazliet protam runāt lībiski?

Lībiešu valoda ir ieplūdusi latviešu valodā un lielā mērā noteikusi, kāda tā ir mūsdienās – gan to, ka latviešu valodā uzsvars ir uz pirmās zilbes, gan to, ka daudzu mūsu ikdienā lietoto vārdu saknes ir lībiešu valodā. Arī paši lībieši ir atstājuši nozīmīgas pēdas Latvijas kultūrā – lībiskas saknes ir gan Baumaņu Kārlim, gan Jānim Erenštreitam, Ingai Ābelei un Krišjānim Kariņam. Stāsta LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.

18. janvāris

LU Lībiešu institūts saņem atbalstu “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā lībiešu mantojuma iedzīvināšanas iespēju izpētei.

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts (Latvija) kopā ar projekta partneriem no Greningenas Universitātes (Nīderlande), Tartu Universitātes (Igaunija) un Falmutas Universitātes (Apvienotā Karaliste), kas ir arī projekta vadošais partneris, saņēmis atbalstu starptautiskā projektu konkursā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas: reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā” (Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies), ko organizē Eiropas kopējās starptautiskās plānošanas iniciatīva (SPI) “Kultūras mantojums”. Projektu uzsaukumā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas” dažādi starptautiskie konsorciji iesniedza 90 starpdisciplināru pētījumu priekšlikumus, no kuriem finansējums piešķirts tikai 6 projektiem.

15. janvāris

Publicēta trešā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta trešā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Tējizt. Izpilda Julgī Stalte (dziesmas autore) un viņas bērni – Lelū Stalte, Anna Kī Stalte. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.

13. janvāris

LR3 “Rīta regtaims” otrais stāsts – „Vai zini, kādēļ somi, igauņu un lībieši ceļas kājās pie vienas un tās pašas melodijas?

Par to, kā somu komponista Fredrika Paciusa komponētā dziesma kļuva par somu, tad  igauņu un lībiešu himnu un arī par to, ko simbolizē trīs krāsas – zilā, baltā un zaļā – lībiešu karogā, stāsta LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.

8. janvāris

Mēneša priekšmets – fotogrāfija ar Viktoru Bertholdu — lībieti, zvejnieku un dziednieku

Fotogrāfija no B. Šuvcāne arhīva. 2021. gada 16. janvārī pieminam Viktoru Bertholdu 100 gadu jubilejā. Vairāk šeit.

6. janvāris

LR3 “Rīta regtaims” – “Vai zini, ka apdraudētākā valoda Eiropas Savienībā atrodama Latvijā?

No 4. janvāra Latvijas Radio 3 pārraidē „Rīta regtaims” skan jauna izzinoša rubrika „Vai zini?”, kurā trešdienās klausāmi arī stāsti par lībiešiem! Pirmajā stāstā rodama atbilde uz jautājumu “Vai zini, ka apdraudētākā valoda Eiropas Savienībā atrodama Latvijā?” Par lībiešu valodas vēsturi un šodienu stāsta lībiešu valodnieks, LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits, kurš ir arī tulks un dzejnieks un viens no portāla livones.lv veidotājiem.

900 sekundēs – LU Lībiešu institūts aicina dziedāt līdzi un apgūst lībiešu valodu

Valts Ernštreits un Annija Rošāne stāsta par projektu “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”, lībiešu ceļu uz UNESCO un pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi.

Publicēta otrā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!”

Publicēta otrā dziesma projektā “Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!” – Vērmõd. Izpilda Ulla Frasere (dziesmas autore) un Ģirts Gailītis. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu. Vairāk par projektu šeit. Visu oriģināldziesmu atskaņošanas saraksts atrodams šeit. Mūziķiem, koriem vai personīgai lietošanai dziesmu vārdi un notis ir pieejamas šeit.