Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (Dheli, 2022–2025)

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2022/1-0002

Projekta īstenošanas periods: 15.12.2022.– 14.12.2025.

Projekta kopējais finansējums: 1 217 700 EUR

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Projekta vadītāja: Sanita Reinsone, PhD
Administratīvā vadītāja: Līva Ostupe
Norišu koordinators: Haralds Matulis
Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv
Jaunākā informācija par projektu: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHELI

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt digitālo humanitāro zinātņu pētniecību Latvijā, nodrošinot līdzsvarotu programmu, lai (1) atbalstītu esošo humanitārajām zinātnēm paredzēto digitālo resursu un rīku attīstību, izvairoties no nevienmērīgas attīstības un veicinot to izmantošanu pētniecībā un izglītībā; (2) novērstu DH resursu un rīku sadrumstalotību un nevajadzīgu dublēšanos, veidojot partnerības un produktīvas alianses starp iestādēm, kas apkopo līdzīgus datus; (3) nodrošināt plašāku atpazīstamību, atbalstīt atvērto zinātni un ievērot FAIR principus, kā arī veicināt humanitāro zinātņu digitālo resursu sadarbspēju un to iekļaušanu starptautiskajās pētniecības infrastruktūrās; (4) veicināt DH pētniecību un izglītību Latvijā, tostarp veicināt un stiprināt DH pētnieku kopienu Latvijā, un (5) sniegt nepieciešamās vadlīnijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku izstrādātājiem, politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un citām mērķa grupām par efektīvu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu attīstībai, attīstībai un sadarbībai.

DHELI projekts attīstīs digitālās humanitārās zinātnes Latvijā 

Ar mērķi stiprināt un attīstīt humanitārās zinātnes Latvijā šī gada sākumā tiek uzsākts jauns Valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” projekts ar nosaukumu “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā”  jeb DHELI, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projektu koordinē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Dr. philol. Sanitas Reinsones vadībā, un tajā piedalās pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās Universitātes.

Digitālās humanitārās zinātnes (DH) ir starpdisciplinārs fundamentālās un lietišķās pētniecības virziens, kurā humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieciskos jautājumus risina, pielietojot datormetodes un izmantojot digitālus resursus un rīkus datu apstrādei, analīzei un vizualizēšanai. Viens no veiksmīgākajiem piemēriem, kā DH tiek plaši lietotas gan pētniecībā, gan industrijā, ir valodu tehnoloģijas, kas uzskatāmi parāda, ka līdztekus pētniecībai svarīga ir arī digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūra – digitālie resursi un rīki, kas palīdz ne tikai pētniekiem, bet ir noderīgi arī daudziem citiem.

DHELI projekts turpina 2022. gada oktobrī veiksmīgi noslēgto Valsts pētījumu programmas projektu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: attīstība un integrācija”. Tas bija pirmais starpinstitucionālais un starpdisciplinārais projekts Latvijā, kas veltīts digitālajām humanitārajām zinātnēm. Starptautisko ekspertu izvērtējumā projektā sasniegtie rezultāti saņēma izcilu novērtējumu.

DHELI projektā tiks īstenoti fundamentāli pētījumi – starptautiski aprobētās datormetodes tiks pielāgotas latviešu, latgaliešu un lībiešu valodas korpusiem, kā arī strādājot ar Latvijai būtisku humanitāro zinātņu un kultūras materiālu saturu literatūrzinātnē, folkloristikā, valodniecībā, vēsturē un citās humanitāro zinātņu nozarēs. Tāpat tiks būtiski papildināti un attīstīti gan digitālie resursi, kas jau guvuši sabiedrības ievērību un tiek plaši izmantoti (piemēram, tezaurs.lv, literatura.lv, garamantas.lv, livonian.tech), gan arī tie, kas ir specifiskāki un izstrādāti zinātniskām vajadzībām, taču var būt noderīgi arī vispārējā izglītībā un citās jomās (piemēram, korpuss.lv, humma.lv, proza.lnb.lv). Projektā tiks stiprināta arī Latvijas dalība valodas tehnoloģiju un digitālo humanitāro zinātņu Eiropas pētniecības infrastruktūrās CLARIN-EU un DARIAH-ERIC. 

Trīs gadu laikā DHELI projektā tiks īstenota arī daudzveidīga izglītojošā programma, kas paredzēta augstskolās studējošajiem, bet būs atvērta ikvienam interesentam. 2023. gada jūlijā tiks organizēta jau piektā starptautiskā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola, kurā aicināts piedalīties ikviens. Savukārt sadarbībā ar Linneja universitāti Zviedrijā un Londonas Karalisko koledžu RTU starptautiskajā digitālo humanitāro zinātņu maģistratūras programmā tiks piedāvātas atzītu digitālo humanitāro zinātņu mācībspēku vieslekcijas. Studentiem, pētniekiem, kultūras jomas profesionāļiem un citiem, kas vēlas padziļināti iepazīt digitālās humanitārās zinātnes, būs iespēja pieteikties uz bezmaksas vietām šo kursu apguvei.

Informāciju par projekta norisēm un digitālajām humanitārajām zinātnēm Latvijā var uzzināt tīmekļa vietnē: digitalhumanities.lv

E-pasts saziņai: dh@lulfmi.lv

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā” (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” ietvaros. To finansē Latvijas Zinātnes padome.

SASNIEGTIE REZULTĀTI:

Zinātniskās konferences un semināri, tēžu krājumi

Ernštreits, Valts. Kādas digitālās tehnoloģijas nepieciešamas lībiešu valodai? Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Language and Culture in the Digital Age / Valoda un kultūra digitālajā laikmetā”. Prezentācija ir pieejama šajā saitē. Zoom. 30.03.2022

Dailidėnaitė, Milda. Lībiešu jusīvs un konsesija. Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Language and Culture in the Digital Age / Valoda un kultūra digitālajā laikmetā”. Prezentācija ir pieejama šeit. Zoom. 30.03.2022