Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca (2021-2024)

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”
“Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca”
Nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0002
(2021.–2024.)

Projekta mērķis ir uz esošo lībiešu valodas digitālo kolekciju bāzes izveidot brīvpieejas daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu, lai sekmētu lībiešu valodas attīstību, ievērojami paplašinātu lībiešu valodas lietojuma un apguves, kā arī pētniecības iespējas.

Vārdnīcu iecerēts veidot, papildinot esošās digitālās kolekcijas – leksikogrāfijas datubāzi, morfoloģijas datubāzi un lībiešu valodas korpusu, lai ievērojami paplašinātu un standartizētu lībiešu valodas vārdu krājumu un gramatisko informāciju. Vienlaikus projekta ietvaros paredzēts pievienot funkcionāli jauna veida informāciju – izrunas paraugus audio formātā un tulkojumus angļu valodā, paverot jaunas iespējas kolekciju izmantošanai.

Projekts tiek īstenots, iesaistot tajā dažādu valstu pētniekus un studējošos, kas ļaus nodrošināt ciešāku jomas pētnieku sadarbību un jaunu pētnieku rašanos. Tāpat īstenošanā tiks iesaistīti lībiešu valodas runātāji, kuriem darbs projektā nodrošinās saskari ar lībiešu valodu ikdienā un palīdzēs saglabāt un uzlabot viņu valodas prasmi.

Izmantojot projekta gaitā sagatavotos datus, sadarbībā ar ārvalstu partneriem iecerēts attīstīt un integrēt resursos to attīstībai vitāli svarīgus jaunus digitālus instrumentus – morfoloģisko analizatoru, runas sintezatoru un automātiskās tulkošanas rīku, turklāt projekta datus paredzēts padarīt brīvi pieejamus gan datu repozitorijos tālāku pētījumu un jaunu produktu izstrādei, gan visai sabiedrībai brīvpieejas tīmekļa vārdnīcas un citu produktu veidolā.

SASNIEGTIE REZULTĀTI:

Zinātniskās konferences un semināri, tēžu krājumi

Ernštreits, Valts, Kļava Gunta. Jaunu vārdu darināšana mūsdienu lībiešu valodā. Liepājas Universitātes 27. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepāja, Latvija. 24.–25.11.2022.

Dailidėnaitė, Milda. Livonian commands in Estonian and Baltic context. Referāts Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum. Referāta abstrakts šeit. Vīne, Austrija. 21.–26.08.2022.

Balodis, Uldis, Pajusalu, Karl, Norvik, Miina & Eva Saar. Southern Finnic languages in the Baltic context. Referāts Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum. Referāta abstrakts šeit. Vīne, Austrija. 21.–26.08.2022.

Ernštreits, ValtsA century of Livonian revitalization efforts. Referāts zinātniskajā konferencē “Minor Finnic Languages“. Upsala, Zviedrija. 2.–3.06.2022.

Dailidėnaitė, Milda. The Livonian jussive as a marker of concession. Referāts zinātniskajā konferencē “Minor Finnic Languages“. Upsala, Zviedrija. 2.–3.06.2022.

Balodis, Uldis, Pajusalu Karl. Literature and language development in the dormant languages of the Baltic countries. The 28th Biennial AABS Conference “Baltic Studies at a Crossroads”. Amplifying Language at Home and Abroad. Referāta pieteikums ir šajā saitē. Sietla, ASV. 28.05.2022

Dailidėnaitė, Milda. Indirect imperatives in the Baltic Sea region. The 28th Biennial AABS Conference
“Baltic Studies at a Crossroads”, New Perspectives on Morphology and Syntax in the Baltic Sea Region (Hybrid Panel). Referāta pieteikums ir šajā saitē. Sietla, ASV. 27.05.2022

Balodis, Uldis. Perspectives on language materials for dormant and endangered language communitiesThe 28th Biennial AABS Conference “Baltic Studies at a Crossroads”. Amplifying Language at Home and Abroad. Sietla, ASV. 26.05.2022

Balodis, Uldis, Pajusalu Karl. The South Estonian heritage of Latvia and neighboring areas. Prezentācija par žurnāla ESUKA-JEFUL speciālizdevumu Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2) Tartu Universitātes Arheoloģijas, ģenētikas un lingvistikas transdisciplinārās pētniecības kolēģijai. Zoom. 17.01.2022

Zinātniskie raksti

Ernštreits, Valts, Rikters, Matīss, Tomingas, Marili, Tuisk, Tuuli & Mark Fišel. 2022. Machine Translation for Livonian: Catering to 20 Speakers. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers) Association for Computational Linguistics, 508–514. Dublin, Ireland. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-short.55

Ernštreits, Valts, Fišel, Mark, Rikters, Matīss, Tomingas, Marili & Tuuli Tuisk. 2022. Language resources and tools for Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics13(1), 13–36. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.01

Dailidėnaitė, Milda. 2022. The Livonian jussive: person and function. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics13(1), 65–90. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.03

Publicitāte

LU Lībiešu institūta Facebook lapā 2022. gadā publicēti 13 ieraksti par norisēm projektā.

Balodis, Uldis. “Latvijas Radio 1” raidījumā “Zināmais Nezināmajā” 14.12.2022. stāsta par mazajām valodām globalizācijas laikmetā. Raidījuma ieraksts šeit.

Ernštreits, Valts. Uzruna par ANO Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi (2022–2032) un lībiešu valodas situāciju simpozijā “Ivrits kā cilvēces mantojuma bagātība: pagātne, tagadne un nākotne” UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. 15.11.2022.

Ernštreits, Valts. Intervija “Vikerradio” (Igaunija) par lībiešu valodu, dzeju un tās lomu mūsdienās, veiktajiem projektiem un valodas saglabāšanu. 18.09.2022.

Ernštreits, Valts. Taps daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca. Iepazīstina Valts Ernštreits“. LR1 “Kultūras Rondo”. V. E. stāsta par ieceri izveidot daudzfunkcionālu lībiešu valodas vārdnīcu. Ieraksts LU Lībiešu institūta Facebook. 04.01.2022.

Citi

Ernštreits, Valts. 2022. gada pavasarī LU Lībiešu institūts iesniedzis priekšlikumus saistībā ar lībiešu valodas apguves, attīstības un ilgtspējas nodrošināšanu saskaņā ar Latviešu vēsturisko zemju likumu veidojamajam Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plānam, kurā daļa uzdevumu arī iekļauti.

Ernštreits, Valts. Dalība “Valsts valodas politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu 2021.-2027. gadam” sagatavošanā. Plāns apstiprināts 15.03.2022.