Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide (2020–2022)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts
“Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide”
(2020–2022)
Nr. LZP-2019/1-0240

Projekta mērķis ir, izmantojot ārvalstu un Latvijas avotu krātuves, izveidot lībiešu vietvārdu datubāzi, veikt vietvārdu kartēšanu un izveidot normētu lībiešu vietvārdu reģistru lietojumam oficiālajā saziņā.

Kartētais vietvārdu brīvpieejas reģistrs būs pamats tālākai datubāžu klastera izveidei, caur ģeotelpisko informāciju pievienojot citu jomu datus: leksikas, tekstu, priekšmetu, folkloras, dzīvesstāstu u. c. kolekcijas, sniedzot jaunas zināšanas pētniekiem un paverot jaunas iespējas mazo kopienu pētniecībā kopumā. Projekta rezultāti papildinās Latvijas lingvistisko ainavu ar lībiešu mantojumu, piedāvājot attīstības iespējas pašvaldībām, uzņēmējiem un sabiedrībai. Projektam ir īpaša nozīme, pildot likumos noteiktās valsts saistības lībiešu valodas attīstībā, lietojumā un popularizēšanā.

Sasniegtie rezultāti:

Zinātniskie raksti, pētījumi, monogrāfijas

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Livonian in the linguistic landscape. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics13(1), 2022, p. 207–232. URL: https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.08

Ernštreits, Valts. Latvian Place Names Based on Calques from Livonian. Onomastikas pētījumi II = Onomastic Investigations II. Red.: Laimute Balode, Christian Zschieschang. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020, 70.–80. lpp. ISBN 9789934580031.

Ernštreits, Valts. Livonian place names: Documentation, research, problems, and opportunities. Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri = The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL) Vol. 11, N 1, 2020, p. 213-233. URL: https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.09.

 

Zinātnisko darbsemināru, konferenču un semināru organizēšana

Lībiešu vasaras universitāte (LSU 2021). 31.07.–08.08.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts un Tartu Universitāte (ASTRA Project PER ASPERA). Atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra. Par programmu, mācībspēkiem un citu informāciju var uzzināt šeit. Preses ziņojums Delfi.lv.
Seminārs “Lībiešu vietvārdi”, Valts Ernštreits.

36. starptautiskā somugristikas studentu konference IFUSCO. Rīgā, Tiesšaistē. 11.05.2021.–12.05.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts (Elvīra Kalniņa, Annija Lazdiņa). Mājaslapa: http://ifuscoriga.lu.lv/. Programma pieejama šeit. Tēžu grāmata pieejama šeit. Facebook lapa. VKontakte lapa.

 

Dalība zinātniskajās konferencēs, darbsemināros, semināros un diskusijās

Ernštreits Valts, Kļava, Gunta. “A world without informants – overcoming challenges in creating a Livonian place name archive” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum” (CIFU XIII) Vīne, Austrija. 21.-26.08.2022

Ernštreits, Valts. “Livonian as a source for better understanding Baltic languages: opportunities and challenges”. XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Rīga, Latvija (Zoom). Kongresa programmu var apskatīt šeit un konferenču tēzes var apskatīt šeit. Pirmā kongresa dienas video ieraksts redzams šeit (no 2:15:49). 13.–15.10.2021.

Ernštreits, Valts. Livonian databases – experiences of the extraction, integration and standardisation of the linguistic data for endangered languages. Krievijas Federācijas tautu elektroniskā rakstība & IWCLUL 2021. Programmu var apskatīt šeit. 23.–24.09.2021.

Norvik, Miina; Balodis, Uldis; Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta; Metslang, Helle; Pajusalu, Karl; Saar, Eva. Typological convergence in the Central Baltic areaSLE 2021: 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Programma pieejama šeit. Tēžu grāmata apskatāma šeit. 30.08.–03.09.2021.

Ernštreits, Valts. ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupa. Governments on the situation in their countries and on the progress made in the standardization of geographical names. Report of Latvia. 04.05.2021. Facebook.

Lazdiņa, Annija. The collection of Livonian place names by Pētõr Damberg (1909–1987). 36. Starptautiskā somugristikas studentu konference. Tiešsaistē: Zoom. 11.05.2021.

Ernštreits, Valts; Dailidėnaitė, Milda; Rošāne, Annija; Kalniņa, Elvīra piedalās ar prezentāciju “Dažādu jomu datu integrācija kā iespēja starpnozaru pētījumu veikšanai: lībiešu modelis” Liepājas Universitātes 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” digitālo humanitāro zinātņu panelī “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība”. Pilna konferences programma pieejama šeit.

Ernštreits, Valts; Rošāne, Annija. Pētera Damberga lībiešu vietvārdu vākums. Akadēmiķa J. Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām”. Tēžu grāmataKonferences programma. 22.02.2021.

Ernštreits, Valts. Baltijas jūras somi Latvijā. 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija). Tiešsaistē: Zoom. 30.11.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Meeting DH institutions in Latvia. Rīga: RTU. 16.11.2020.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Can Christmas gifts ensure language acquisition? Experiences with teaching Livonian. Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24. Tiešsaistē, 23.09.2020.–25.09.2020. Tēžu buklets. Londona: Foundation for Endangered Languages, Londonas Universitātes koledža, 2020. 18.–19. lpp.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Rudens seminārs „Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses“. Tallina: Eesti Keele Instituut. 12.11.2020.

Ernštreits, Valts. Elektroniskie resursi lībiešu valodai. LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcija “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā. 05.03.2020.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiešu valoda lībiešu vēsturiskajā teritorijā: problēmas un iespējas. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference: Valoda sabiedrībā2020. gada 20.–21. februāris: Tēzes = Language in society: International Scientific Conference to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns: Abstracts. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2020, 24.–25. lpp. ISBN 9789934580048.

LU Lībiešu institūta dalība tematiskajā darba grupā par kultūras jomu Kurzemes attīstības programmas 2021–2027 izstrādei Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānotāju un kultūras jomas speciālistu seminārā. 01.07.2020.

 

Zinātnes popularizēšanas pasākumi

Ernštreits, Valts. Dalība Ventspils lībiešu kultūras dienās (7.–8.10.2022.) ar referātu “Kam vajadzīgi vietvārdi lībiešu valodā?”

Ernštreits, Valts. Dalība Lībiešu svētkos (06.08.2022) ar uzstāšanos par lībiešu mantojuma iedzīvināšanu Latvijā, uzsverot vietvārdu lomu kultūrainavā.

Kalniņa, Elvīra, Lazdiņa, Annija. LU Lībiešu institūta zinātniskās asistentes – Dalība Zinātnieku nakts 2021. 30.04.2021.

Dalība LIKTA/VARAM organizētajā Digitālajā nedēļā. Digitālās nedēļas laikā tiek organizēts demonstrāciju seminārs  par humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu “Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai”. Semināru moderē Valts Ernštreits. LU Lībiešu institūts stāsta par Lībiešu valodas un kultūras digitālajiem resursiem. FB pasākums. English press release. 24.03.2021.

LU Lībiešu institūts un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tālmācības projekts “Tavaklase.lv” – iepazīstināšana ar lībiešu valodu, 7 lībiešu valodas stundas. (2020. gada aprīlis–jūnijs)

Izstrādātas 7 lībiešu valodas stundu pilnās versijas un publicētas LU Lībiešu institūta YouTube kanālā. 7 lībiešu valodas stundu tīzeris pieejams šeit. (2020. gada augusts)
LU Lībiešu institūts valodas video nodarbības izmantoja lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā “Mierlinkizt 2020”, kuras laikā tika skatītas pirmās četras nodarbības un to saturs tika pārskatīts un praktizēts. (2020. gada augusts)

Lībiešu valodas nedēļas ietvaros LR 1 izveidots sižetu cikls “Tā skan lībieši”. 17.–21.02.2020.

Balodis, Uldis, Blumberga, Renāte, Dailidenaite, Milda, Ernštreits, Valts, Kalniņa, Elvīra, Kļava, Gunta, Rošāne, Annija. LU Lībiešu institūta stāsti. Lībiešu kultūras dienas Ventspilī. Ventspils, 10.10.2020.

 

Intervijas

Ernštreits Valts. Izdzīvotāji. Lībieši. Saruna ar līvu valodnieku un dzejnieku Valtu Ernštreitu. SestDiena.lv 12.06.2020.

Ernštreits, Valts. Gatavo pieteikumu lībiešu iekļaušanai UNESCO mantojuma sarakstā. 900 sekundes. 12.03.2020.

 

Publikācijas

Blumberga, Gundega. Piektdienās lībieši un lībiešu valoda. Livones.net, 28.04.2020

 

Citas aktivitātes

Tikšanās ar Igaunijas ārlietu ministru Urmasu Reinsalu (Urmas Reinsalu). 30.09.2020.