Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (2020-2022)

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”
Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001 
(2020–2022)

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

SASNIEGTIE REZULTĀTI:

Vidusposma rezultāti:

 1. Optimizing of the existing UL LI data infrastructure and eliminating overlapping of data by separating textual parts (corpora and example sentences) and data for place name mapping (geospatial information, background information) from other linguistic data (vocabulary and morphology data);
 2. Adding of database modules necessary for data integration and cross-usage (Sources, People);
 3. Creating linking principles and reference hierarchy for cross-usage of databases;
 4. Creating data export functionalities for separate databases for open-access data usage;
 5. Development of new platform (Livonian.tech), including complete redesigning of platform’s visual appearance, cluster structure and functionalities according to the data integration and cross-usage needs (data from other databases; edit in other database; linking of data within the same database and across different databases);
 6. Linguistic data preparation for open access use in database dump form.

Organizētās zinātniskās konferences un semināri

Lībiešu vasaras universitāte (LSU 2021). 31.07.–08.08.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts un Tartu Universitāte (ASTRA Project PER ASPERA). Atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra. Par programmu, mācībspēkiem un citu informāciju var uzzināt šeit. Preses ziņojums Delfi.lv, Livones.net.
Rīkotie semināri:

36. starptautiskā somugristikas studentu konference IFUSCO. Rīgā, Tiesšaistē. 11.05.2021.–12.05.2021. Rīko: LU Lībiešu institūts (Elvīra Kalniņa, Annija Lazdiņa). Mājaslapa: http://ifuscoriga.lu.lv/. Programma pieejama šeit. Tēžu grāmata pieejama šeit. Facebook lapa. VKontakte lapa.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Zinātnisks seminārs un diskusija “Digital Approaches to Endangered Language Communities: a Nordic Perspective”, organizēts starptautiskās konferences “Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference” ietvaros. Rīga, 20.10.2020. DHN2020 Conference ProgrammeDarbsemināra videoieraksts apskatāms LU Lībiešu institūta YouTube kanālā.

Dalība zinātniskajās konferencēs, darbsemināros

Dailidenaite, Milda. “Livonian Commands in the Estonian and Baltic context” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum” (CIFU XIII) Vīne, Austrija. 21.-26.08.2022

Dailidenaite, Milda. “Jussive as a Marker of Concession”. Conference “Historical and Current Perspectives Minor Finnic Laguages” (MFL 1) Programma. Upsalas universitāte, Zviedrija. 02.-03.06.2022

Ernštreits, Valts. “Digital Resources in the Service of the Livonians – an Indigenous People of the Baltics”. The 28th Biennial AABS Conference “Baltic Studies at a Crossroads”, Digital Humanities and Language Technology. Referāta pieteikums ir šajā saitē. Sietla, ASV. 27.05.2022

Dailidenaite, Milda, Ernštreits, Valts, Gunta Kļava. “Latvian prefixes in Livonian and digital tools to sort them out.” DHNB 2022 konference. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries 6th Conference. Upsala, 15.–18. marts. Konferences programma šeit.

Balodis, UldisThe Lutsi Primer: A Tool for South Estonian Language and Culture Revival in eastern LatviaA nyelvjárások írott formái – hagyomány, helyzetkép és fejlesztési lehetőségek = The tradition, the state of art and the future possibilities of the written dialects. Tiešsaistē, Ungārija, Budapešta. Rīko: Magyarságkutató Intézet =The Institute of Hungarian Research. 01.12.2021.

Dailidenaite, Milda. Livonian jussive object marking in the Baltic Finnic context. Cases in Uralic, Altaic and Paleo-Asiatic Languages. Sanktpēterburga. 21.–23.10.2021.

Kalniņa, Elvīra. Lībiešu frazeoloģismi 1942. gada “Ūž Testament” tulkojumāLU Studentu zinātniskā konference “INITIUM”. Rīga, Latvija (Steamyard.com). Programma.

Kalniņa, Elvīra. Livonian phraseology in “Ūž Testament” 1942 edition8th Baltic student conference „Bridges in the Baltics”. Konferences programmaTēžu grāmata.

Ernštreits, Valts. Ливские базы данных – опыт извлечения, интеграции и стандартизации лингвистических данных для исчезающих языков. Krievijas Federācijas tautu elektroniskā rakstība – 2021 un IWCLUL2021 / The Electronic Writing of the Peoples of the Russian Federation 2021 and the Seventh International Workshop for Computational Linguistics of Uralic Languages (IWCLUL2021)Tiešsaistē, (Siktivkarā, Komi Republikā). 23.–24.09.2021.

Miina Norvik, Uldis Balodis, Valts Ernštreits, Gunta Kļava, Helle Metslang, Karl Pajusalu & Eva Saar. Typological convergence in the Central Baltic area. 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2021). Apsiprinātie pētījumiProgramma. 01.09.2021.

Ernštreits, Valts. Livonian in the Digital Age. The World Congress of Finno-Ugric Peoples. Tartu, Estonia.  Programme. 16.–18.06.2021.

Dailidenaite, Milda. Lībiešu jusīva morfosintaktiskā variācija. Jauno pētnieku diena. Zoom. 21.05.2021.

Kalniņa, Elvīra. Livonian phraseology in the New Testament’s (“Ūž Testament”) 1942 edition.International Finno-Ugric Students’ Conference XXXVI. Rīga, Latvija. Zoom. 12.05.2021. http://ifuscoriga.lu.lv/

Dailidenaite, Milda. Indirect imperatives in Livonian and Latvian folk songs. International Finno-Ugric Students’ Conference XXXVI. Rīga, Latvija. Zoom. 12.05.2021. http://ifuscoriga.lu.lv/

Ernštreits, Valts. Lībiešu valodas un kultūras digitālie resursi. LIKTA/VARAM Digitālā nedēļā 2021 seminārs “Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izglītībai un kultūrai”Video ierakstsProgramma. 24.03.2021.

Ernštreits, Valts; Dailidėnaitė, Milda; Lazdiņa, Annija; Kalniņa, Elvīra. “Dažādu jomu datu integrācija kā iespēja starpnozaru pētījumu veikšanai: lībiešu modelisLiepājas Universitātes 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Digitālo humanitāro zinātņu panelis “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība”. Pilna konferences programma pieejama šeit. 10.–11.03.2021.

Ernštreits, ValtsLU Lībiešu institūta veidotie resursiLiepU konferences demonstrāciju seminārs un diskusija “Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka pielietojuma iespēja”. Programma. 10.03.2021.

Ernštreits, Valts. Elektroniskie resursi lībiešu valodai. LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcija “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā. 05.03.2020.

Ernštreits, Valts. Baltijas jūras somi Latvijā. 3. virtuālais Zemgales Krieviņu saiets (Lietuva–Latvija). Tiešsaistē: Zoom. 30.11.2020. [Semināra ieraksts tiks pievienots vēlāk].

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian InstituteMeeting DH institutions in Latvia. Rīga: RTU. 16.11.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Rudens seminārs „Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses“. Tallina: Eesti Keele Instituut. 12.11.2020.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Taking the Livonians into the Digital Space. The Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference. Rīga, 20.10.–23.10.2020. Latvija: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūt, 2020. 60.–64.lpp., ISBN 978-9984-893-46-4. DOI 10.5281/zenodo.4313141. Konferences mājaslapa: http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020.

Ernštreits, Valts, Kļava, Gunta. Can Christmas gifts ensure language acquisition? Experiences with teaching Livonian. Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24. Tiešsaistē, 23.–25.09.2020. Tēžu buklets. Londona: Foundation for Endangered Languages, Londonas Universitātes koledža, 2020. 18.–19. lpp.

Zinātniskās publikācijas

Dailidėnaitė, Milda; Ernštreits, Valts. Latvian prefixes in Livonian: frequency, consistency and distribution. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations series. Frankfurt: Peter Lang Publishing. [2022]. Scopus indexed. [accepted for publishing]

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Experiences in teaching an endangered language: finding the motivation and means to ensure the acquisition of Livonian. In: Foundation for Endangered Languages Annual Conference: FEL24 conference proceedings. FEL and ELPublishing, [2022]. http://www.elpublishing.org/journal. Open Access. [accepted for publishing]

Dailidėnaitė, Milda. Derivational productivity of the Latvian prefixes in Livonian and stability of the prefixed verbs. Linguistica Lettica. ERIH PLUS & Index Copernicus International, [2022] Open Access. Linguistica Lettica, Nr. 29 (lu.lv) 179-190 pp.

Ernštreits, Valts. Ливские базы данных – опыт извлечения, интеграции и стандартизации лингвистических данных для исчезающих языков. Сборник конференции «Электронная письменность народов Российской Федерации-2021 & IWCLUL2021», Сыктывкар. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. eLibrary.ru. Open Access. [accepted for publishing]

Balodis, Uldis. The distribution of inessive case endings in Lutsi. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations series. Frankfurt: Peter Lang Publishing. Scopus indexed. [accepted for publishing]

Balodis, Uldis. Lutsi speakers and rememberers in the late 20th and early 21st centuries. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). ESUKA– JEFUL 2021, 12–2: 211–249 pp.

Balodis, Uldis; Pajusalu, Karl. Introductory survey of the South Estonian language islands. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). ESUKA– JEFUL 2021, 12–2: 7–31 pp. Scopus indexed. Open Access.

Ernštreits, ValtsKļava, Gunta. Taking the Livonians into the Digital Space. DHN2020 Post-Proceedings, edited by Reinsone S. et al. CEUR-WS Vol-2865, 2021, 26-39 pp. Scopus indexed. Open Access.

Norvik, Miina; Balodis, Uldis; Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta, Metslang, Helle, Pajusalu, Karl, Saar, Eva. The South Estonian language islands in the context of the Central Baltic area. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 12(2). 2021. 33–72 pp. Scopus indexed.Open Access.

Populārzinātniskās publikācijas

 

Doktora, maģistra un / vai bakalaura grāda vadīšana

Kalniņa, Elvīra. Livonian phraseology in the “Ūž Testament” 1942 edition. University of Latvia Bachelor thesis. Aizstāvēts: 11.06.2021. Vadītājs: Valts Ernštreits.

Sadarbība ar sabiedrību

             Sadarbība ar lībiešu NVO:

LU Lībiešu institūts aktīvi sadarbojas ar lībiešu un citām sabiedriskajām organizācijām, pašvaldībām, valsts institūcijām un uzņēmējiem

Izglītojošas darbības

Projekta dalībnieki piedalījās dažādās izglītojošās programmās, piemēram, vasaras un ziemas skolās:

 • 10th Winter School of the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts: The Digital Condition: Arts and Humanities in the Digital Age. Tallinn University, 25–27 January 2021 (Dailidėnaitė);
 • Summer school “Catching Language Data”, 21-25 June 2021 Department of Modern Languages, Literatures, and Cultures (LILEC) of the University of Bologna. (Dailidėnaitė);
 • Summer school “Language in the human machine era (LITHME summer school), Uned Facultad de Filologia, University of Jyväskylä (Dailidėnaitė);
 • MPI SHH Summer School: Doorway to Human History, August 16-27, 2021, Max Planck Institute for the Science of Human History (MPI-SHH), Munich, Bavaria, Germany. (Dailidėnaitė, Kalniņa);
 • COPIUS Summer School in Uralic Etymology, August 9 to 13, 2021, University of Vienna, Vienna, Austria. (Kalniņa)

Sadarbība ar citām izpētes institūcijām

Institūta pētnieciskie partneri ir Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte, Budapeštas Etveša Lorānda universitāte, Helsinku Universitāte, Georga Augusta Getingenes Universitāte, Tromso Universitāte un Boldera Kolorādo Universitāte.

Žurnāla ESUKA / JEFUL (iekļauts Web of Science) īpaša izdevuma, kas saistīts ar lībiešu valodas, kultūras un vēstures jautājumiem, izdošana kopā ar Tartu Universitāti, Igaunija (2020–2021).

Lībiešu vasaras universitātes (LSU 2021, vasara) rīkošana kopā ar Tartu Universitāti, Igaunija (ASTRA projekts PER ASPERA). Sadarbošanās izstrādājot un vadot vasaras universitāti (Universitātes laikā norisinājās mācību process, kuru veica iepazīstinot ar pojekta laikā izstrādātajiem digitālajiem resursiem un šo rīko praktisko pielietojumu) 30.07.2021.–08.08.2021.

Izglītojošās vizītes DH institūcijās kopā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu,  Latvijas Nacionālāo bibliotēku, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, Latviešu valodas aģentūru, Rēzekne Tehnoloģiju akadēmiju, Tildi, NATO StratCom. 16.11.2020.

Iesaiste politikas veidošanā

LU Lībiešu institūts piedalās paneļdiskusijās: 1) Kultūrvēsturiskās (lokālās) identitātes loma valsts attīstībā un pārvaldē and 2) Latgales kultūrtelpas identitāte – latgaliešu valoda izglītībā (iespējas attīstīt digitālus resursus latgaliešu valodas apguvei). 26.09.2021.

LU Lībiešu institūts piedalās Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021–2027 izstrādes diskusijā par Kurzemes valodas un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kultūras pieejamību reģionos un digitālo resursu izmantošanu. 19.02.2021.

Cooperation with Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia at least once a year.

 • Participation in the development and implementation of the National Language Policy Guidelines (VVPP).

Cooperation with Latgalian Cultural Society (LKB); Latvian National Centre for Culture; 4th World Latgalian Meeting Action Committee (SaRIK), 26.09.2021.

 • The UL Livonian Institute participates in panel discussions: 1) The role of cultural and historical (local) identity in national development and administration and 2) Latgalian cultural identity – Latgalian language in education (opportunities to develop digital resources for Latgalian language learning).

Cooperation with Estonian Ministry of Foreign Affairs, 30.09.2020

 • Meeting with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Urmas Reinsalu, presenting the work in the field of creating Livonian language and cultural resources, their usage possibilities and discussing potential co-operation with Estonian institutions and Estonia’s policy in supporting safeguarding Livonian language and culture.

Cooperation with Ministry of Culture of the Republic of Latvia, 07.–08.2021.

 • Providing views on the forthcoming Cultural Policy Guidelines (2021–2027) and the use of digital tools.

Cooperation with Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, 01.–07.2021.

 • Providing views on future National Language Policy Guidelines (2021–2027) and the development and use of digital resources of the Livonian language.

Cooperation with State Culture Capital Foundation (SCCF), 08.2021.

 • Informing on the development and use of digital resources in the field of culture within the framework of the development of the State Culture Capital Foundation Strategy.

Cooperation with Ministry of Culture, Ministry of Education and Science, Ministry of Environmental Protection and Regional Development (VARAM), Ministry of Economics, Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Planning regions, 12.2020.–

 • Participation in the Working Group for the Protection, Preservation and Development of Livonian Culture and Language established by the order of the Prime Minister, providing an opinion on the development and use of digital resources of the Livonian language.

Cooperation with UN and UNESCO, 15.03.2021.–

 • Participation in the working group for the preparation of the UN Decade of Indigenous Languages (2022–2023) and its Action Plan (embedding the role of digital resources in documentation; networking in the field of Indigenous Digital Humanities)

Cooperation with UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII or PFII), 03.–04.03.2021.

 • Participation in the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, promoting the development of indigenous digital resources.

Projekta un izpētes tēmas popularizēšanas pasākumi
> Pasākumi un priekšlasījumi

> Publicitāte

Ernštreits, ValtsKošragā notiks lībiešu vasaras universitāte (informācija par LSU 2021 latviski). LU.lv. 29.07.2021.

Ernštreits, Valts. The Livonian Summer University opens in Kuoštrõg (Košrags) (informācija par LSU 2021 angliski). LU.lv. 30.07.2021.

Ernštreits, Valts. Košragā notiks lībiešu vasaras universitāte (informācija par LSU 2021). Livones.net. 29.07.2021.

Ernštreits, Valts. Lībiešu vasaras universitātē tapuši jauni vārdi un īpaša klaviatūra (informācija par LSU 2021). Talsu Vēstis. 16.08.2021.

LU Lībiešu institūts pievienojas projektam. LI Līvõd institūt Facebook. 13.11.2020.