Lībiešu valoda (2019–2021)

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts
“Lībiešu valoda”
Nr. VPP-IZM-2018/2-0002
(2019–2021)

Apakšprojekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu lībiešu valodas pētniecības un apguves instrumentu kopu – lībiešu valodas leksikas, morfoloģijas datubāzes un mūsdienu lībiešu valodas korpusu –, kuras mērķauditorija ir Baltijas jūras somu un baltu valodu pētnieki, studenti, citu ar lībiešu mantojumu saskarē esošu jomu pētnieki, kā arī sabiedrība un lībiešu kopiena. Apakšprojekta ietvaros iecerēts apvienot galvenos mūsdienu lībiešu valodas avotus vienotā elektroniskā formātā, ar elektronisku rīku palīdzību nodrošinot to indeksāciju, vārdformu vākšanu un analīzi, leksikas datu papildināšanu u. c.

Otrs apakšprojekta uzdevums ir, balstoties uz datubāžu un korpusa datiem, sagatavot lībiešu valodas rokasgrāmatu, kuras mērķis ir nodrošināt koncentrētu un visaptverošu pamata informāciju par lībiešu valodas gramatiku. Rokasgrāmata būs izmantojama gan pētniecības, gan lībiešu valodas apguves materiālu sagatavošanas nolūkā.

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Organizētās zinātniskās konferences un semināri

LIVONICA 2019. Lībiešu valoda, vēsture un kultūra”. Rīga, LU Lībiešu institūts. 26.–27.08.2019. Facebook.

Lībiešu vasaras universitāte (LSU 2021). Mazirbe, LU Lībiešu institūts. 30.07.–08.08.2021.
Iekļāva:

Lībiešu pētnieku seminārs. Mazirbe, LU Lībiešu institūts and Tartu University. 17.–19.08.2020.

Ernštreits, Valts; Pajusalu, Karl, eds. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 9 (2). Special issue – Livonian Studies III. Tartu: University of Tartu Press. 10.12697/issn1736-8987. 2018, 280 lpp.

Blumberga, Gundega; Blumberga, Renāte; Ernštreits, Valts; Damberga, Baiba. Lībieši. Rīga: biedrība Līvõ kultūr sidām, LU Lībiešu institūts, 2019.

Dalība zinātniskajās konferencēs, darbsemināros

Norvik, Miina; Balodis, Uldis; Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta; Metslang, Helle; Pajusalu, Karl; Saar, Eva. Typological convergence in the Central Baltic area. Societas Linguistica Europaea (SLE 2021): 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Book of Abstracts. 30.08.–03.09.2021.

Balodis, Uldis. “Exploring Lutsi isoglosses and subdialect divisions“. XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Riga, Latvia (Zoom). Congress programmeBook of abstracts. 13.–15.10.2021.

Dailidėnaitė, Milda. “Functions and further developments of Livonian and Latvian indirect imperatives”. XIII Starptautiskajā baltistu kongress = XIII Tarptautinis baltistų kongresas. Riga, Latvia (Zoom). Congress programmeBook of abstracts. 13.–15.10.2021.

Ernštreits, Valts. Livonian in the digital age. VIII World Congress of Finno-Ugric Peoples = VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress. Tartu, Estonia. 16.–18.06.2021. Facebook page.

Dailidėnaitė, Milda. Izaicinājumi lībiešu valodas mācīšanā, balstoties uz jusīva piemēriem. 56th International Academic Conference in honour of Professor Arturs Ozols “Grammar and language acquisition” (Online). Book of Abstracts (10–11 p.). 18.03.2021.

Ernštreits, Valts, McCarthy, A.D., Kirov, C.,et.al. UniMorph 3.0: Universal morphology. 12th Edition of its Language Resources and Evaluation Conference (LREC2020). Accepted Papers.

Balodis, Uldis. Lībiešu valodas mācīšana: apsvērumi pedagoģisku materiālu izveidē. International Scientific Conference “Language in Society” to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. 21.02.2020.

Dailidėnaitė, Milda. Trešās personas pavēles lībiešu un latviešu valodā. International Scientific Conference “Language in Society” to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Book of Abstracts (17–19 p.). 21.02.2020.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiešu valoda lībiešu vēsturiskajā teritorijā: problēmas un iespējas. International Scientific Conference “Language in Society” to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Riga, University of Latvia. Book of Abstracts (24–26 p.). 21.02.2020.

Ernštreits, Valts. Elektroniskie resursi lībiešu valodai. 78th International Scientific Conference of the University of Latvia, section “Digital Latvian Language Resources and Tools in Common Research Infrastructure. Riga, University of Latvia. 05.03.2020.

Ernštreits, Valts. Digital resources developed by the University of Latvia Livonian Institute. Autumn seminar “Soome-ugri keelekogud, korpused ja andmebaasid meie asutuses“. Tallinn: Eesti Keele Instituut. 12.11.2020.

Ernštreits, Valts. Electronical resources for Livonian. „The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages” (IWCLUL 2019). Tartu, Tartu University. 07.–08.01.2019.

Ernštreits, Valts. Lexical Tools for Low-Resource Languages: A Livonian Case-Study. Electronic lexicography in the 21st century: Smart lexicography (eLex2019). Sintra, Portugal. 01.–03.10.2019.

Balodis, Uldis. A Small Nation with a Big Vision: Bringing the Livonians into the Digital SpaceUNICA Rectors Seminar „Role of Social Sciences and Humanities in Innovation”. Riga: University of Latvia. 30.09.–01.10.2019.

Blumberga, Renāte. Kārlim Staltem 150 – arhīvos atrastie manuskripti. Conference “Livonica 2019”. Riga: UL Livonian Institute. 27.08.2019.

Balodis, Uldis; Kļava, Gunta. How many people speak Livonian? Conference “Livonica 2019. Rīga: UL Livonian Institute. 27.08.2019.

Dailidenaite, Milda. The Livonian jussive: corpus analysis. Conference “Livonica 2019. Riga: UL Livonian Institute. 27.08.2019.

Ernštreits, Valts. Livonians in Vidzeme and Courland form the linguistic perspective. Conference „Livonica 2019”. Riga: UL Livonian Institute. 27.08.2019.

Dailidenaite, Milda. Commands in Baltic and South Finnic languages. 7th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics”. Riga: University of Latvia Faculty of Humanities. Conference Booklet, 29 p. 11.–12.11.2019.

Ernštreits, Valts. Informācijas tehnoloģiju izmantošana lībiešu valodas dinamiskai normēšanai gramatikas tapšanas procesā. The 77th International Conference’s of the University of Latvia Faculty of Humanities, Section „Gramatika un valodas normēšana”Programme. Riga: University of Latvia. Facebook event. 14.02.2019.

Ernštreits, Valts. Väike rahvas, suur visioon: liivlaste toomine digitaalsesse ajastusse = Small Nation, Big Vision: Bringing the Livonians into the Digital Age. Conference „Hõimupäevade konverents 2019”. Tallinn, Tallinn University, Eesti Keele Instituut Fenno-Ugria. ProgrammeFacebook event. 11.10.2019.

Ernštreits, Valts. Pametot Lībiešu krastu: pārmaiņas lībiešu kultūrā 20.gadsimtā. Konference „Kultūras trauma un tās dziedināšana”. Riga: National Library of Latvia. 21.09.2019.

Ernštreits, Valts. Overcoming Challenges of the 21st Century: Livonian Case. Conference „Indigenous Languages, Endangered Cultures”. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 28.–29.11.2019. Programme.

Kļava, Gunta. VPP projekta „LATVIEŠU VALODA” apakšprojekts „Lībiešu valoda”. Opening conference for the State Research programme project “Latvian Language” (No. VPP-IZM-2018/2-0002). Riga: University of Latvia. 07.03.2019.

Zinātniskās publikācijas

Dailidėnaitė, Milda, Ernštreits Valts (2021). Latvian prefixes in Livonian: frequency, consistency and distribution. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations series. Frankfurt: Peter Lang Publishing. (submitted for publishing)

Dailidėnaitė, Milda (2021). Functions of Livonian and Latvian indirect imperatives and their further developments. In: Metslang, H., Kalnača, A., Norvik, M. (eds.). Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change. Potsdam Linguistic Investigations series. Frankfurt: Peter Lang Publishing. (submitted for publishing)

Blumberga, Renāte. Liivinkielinen jumalanpalvelusjärjestyksen käsikirjoitus 1930-luvulta. Kīel joug om šīld: Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Winkler (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). Deutschland: Harrassowitz Verlag, 2020. 49–61 p. ISBN/EAN: 978-3-447-11557-5.

Ernštreits, Valts. “Sailing Livonian Seas: Direction terms around the Livonian gulf”. Kīel joug om šīld: Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Winkler (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). Deutschland: Harrassowitz Verlag, 2020. 113–126 p. ISBN/EAN: 978-3-447-11557-5.

Ernštreits, Valts, McCarthy, A.D., Kirov, C.,et.al. UniMorph 3.0: Universal morphology12th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020). Conference Proceedings, 2020. 3922–3931 p. ISBN: 979-10-95546-34-4; EAN: 9791095546344.

Ernštreits, Valts. Electronical resources for Livonian. Proceedings „The fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages” (IWCLUL 2019). 184–192 p. Tartu: Association for Computational Linguistics. 7.–8.01.2019. ISBN 978-1-948087-92-6

Ernštreits, Valts. Lexical Tools for Low-Resource Languages: A Livonian Case-Study. Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o. 161–176 p. ISSN 2533-5626

Blumberga, Renāte. Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matusedEmakeele Seltsi aastaraamat, 65. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2019. 9–22 p. ISSN 0206-3735 http://dx.doi.org/10.3176/esa65.01 [Open Access]

Ernštreits, Valts; Pajusalu, Karl (eds.). Foreword = Eessõna = EḑḑisõnāJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Special issue – “Livonian studies III”, 9 (2). 2018. Tartu: University of Tartu Press. 3−8 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.00. Scopus CiteScore 2020 – 0.5

Blumberga, RenāteDelights and distractions: descriptions and vocabulary in the 1927 and 1928 Livonian ethnographic expedition materials of Ferdinand LinnusJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Special issue –“Livonian studies III”, 9 (2). 2018. Tartu: University of Tartu Press. 61–80 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.03. Scopus

Ernštreits, ValtsŠuvcāne, BaibaChasing Livonian heritage on the Livonian CoastJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Special issue – “Livonian studies III”, 9 (2), 2018. Tartu: University of Tartu Press. 109−128 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.05. Scopus

Balodis, UldisNon-modal phonation associated with stød vowels in LivonianJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Special issue – “Livonian studies III”, 9 (2). 2018. Tartu: University of Tartu Press. 165–187 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.08. Scopus

Ernštreits, ValtsCompound Formation Principles in LivonianJournal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL): Special issue – “Livonian studies III”, 9 (2). 2018. Tartu: University of Tartu Press. 257−277 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.12. Scopus

Druviete, Ina; Kļava, Gunta. The role of Livonian in Latvia from a sociolinguistic perspective. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA/ JEFUL), 9 (2). 2018. Special issue – “Livonian studies III”. Guest editors: Valts Ernštreits & Karl Pajusalu. Tartu: University of Tartu Press, 2018, 129–146 p. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.06.

Populārzinātniskās publikācijas

Ernštreits, ValtsBurājot lībiešu jūrā: debespušu nosaukumi lībiešu valodāLivones.net, 08.02.2021.

Blumberga, Renāte. Kārlim Staltem – 150. Autobiogrāfija. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 2020. 57–66 p.

Blumberga, Renāte. Kā un kāpēc Kārlis Stalte tulkoja lugu bērniem. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 67–70 p.

Blumberga, Renāte. Bērnu lugas “Kad es būšu liela” tulkojums no lībiešu valodass. Līvlizt āigastrōntõz 2020. = Lībiešu gadagrāmata 2020. Rīga: Lībiešu kultūrtelpa / Līvõd īlma, 2020. 71–75 p.

Blumberga, Gundega; Blumberga, Renāte; Ernštreits, Valts; Damberga, Baiba. Lībieši = Līvlizt. Riga: Līvõ kultūr sidām, UL Livonian Institute, 2019. 48 pp. ISBN: 9789934888908

Doktora, maģistra un / vai bakalaura grāda vadīšana

Dailidėnaitė, Milda Ona. Doktora grāda disertācija “The Development of Imperatives in South Finnic and Baltic Languages” (Tartu Universitāte). Vadītāji Birute Klās-Langa un Mīna Norvika, konsultants Valts Ernštreits. 2022

Sadarbība ar sabiedrību

              Sadarbība ar lībiešu NVO:

Pasākumu organizēšana Lībiešu svētkos un Ventspils lībiešu kultūras dienās, dalība un apmācīšana bērnu un jauniešu vasaras skolās, konsultēšana lībiešu kultūras un valodas uzturēšanai un attīstīšanai.

Seminar “Livonian Culture Day” in Mazirbe (02.08.2019.) within the framework of the anual Livonian festival. Discussions about the developments in the modern Livonian cultural space – language, literature, art, and music – took place. During the seminar the Minister of Culture of the Republic of Estonia, Tõnis Lukas, presented letters of thanks from the Ministry to the researchers working on the SRP project – Renāte Blumberga, Valts Ernštreits and Gunta Kļava.

  • Blumberga, Renāte. Lībiešu tautas nama stāsti. Seminar “Livonian Culture Day”. Mazirbe, UL Livonian Institute. 02.–03.08.2019.
  • Ernštreits, Valts. Lībiešu institūta nultais gads. Seminar “Livonian Culture Day. Mazirbe, UL Livonian Institute. 02.–03.08.2019.
  • Kļava, Gunta. Kad valoda ir dzīva? Seminar “Livonian Culture Day. Mazirbe, UL Livonian Institute. 02.–03.08.2019.
  • Balodis, Uldis. Izzūdošo valodu pētniecība – no Amerikas pirmiedzīvotājiem līdz lībiešiem un Ludzas igauņiem. Seminar Livonian Culture Day“. Mazirbe,UL Livonian Institute.02.–03.08.2019.
  • Kļava, Gunta, Balodis, Uldis. “Cik cilvēku runā lībiski? Lībiešu valodas pratēju skaitīšana 2019”. Seminar “Livonian Culture Day. Mazirbe, UL Livonian Institute. The Programme. 02.08.2019.

K. Staltes 150. jubilejas gada atklāšana kopā ar Bērnu un jauniešu skolas “Mierlinkizt” un Līvu Savienību. Rīga: LU Lībiešu institūts. 27.01.2020.

Lībiešu bērnu un jauniešu nometnes dalībnieku “Mierlinkizt” tikšanās. Rīga: LU Lībiešu institūts. 25.01.2020.

Bērnu un jauniešu skolas “Mierlinkizt” tikšanās. Rīga: LU Lībiešu institūts.16.12.2019.

Ekskursija ar Lībiešu bērnu un jauniešu nometnes “Mierlinkizt” dalībniekiem. 01.08.2019.

“Mierlinkizt” rudens un ziemas tikšanās. Rīga: LU Lībiešu institūts.Livones.net, 18.10.2019.

Izglītojošas darbības

Septiņas lībiešu valodas stundas. Seis līvõ kīel stuņḑõ. [septiņi 20 minūšu gari video lībiešu valodas, kultūras un vēstures apguvei, latviešu un lībiešu valodā ar latviešu subtitriem]. 2020 (aprīlis–jūnijs). Publicēti arī www.tavaklase.lv, 5.–12. klašu skolēniem. YouTube. Tīzeris šeit.

Izstrādātas 7 lībiešu valodas stundu pilnās versijas un publicētas LU Lībiešu institūta YouTube kanālā. 7 lībiešu valodas stundu tīzeris pieejams šeit. (2020. gada augusts)

Seven Livonian language lessons. Seis līvõ kīel stuņḑõ. [[septiņi 20 minūšu gari video lībiešu valodas, kultūras un vēstures apguvei, latviešu un lībiešu valodā ar latviešu subtitriem]. 2020. YouTube.

Septiņas lībiešu valodas stundas tika izmantotas lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolā “Mierlinkizt 2020”, kuras laikā tika skatītas pirmās četras nodarbības un to saturs tika pārskatīts un praktizēts. (2020. gada augusts).

Ernštreits, Valts. Latviešu un lībiešu valodas mijiedarbība. Lecture. Riga: Riga Latvian Society Latvian Language Advancement Group. Livones.net/events, 02.03.2020.

Ernštreits, Valts. Lībieši un lībiskais mantojums Latvijā. Lekcija LVA rīkotajos kursos diasporas skolotājiem. 17.07.2019.

Četru stundu programma par lībiešu valodu, kultūru un vēsturi. Nodarbība Lībiešu bērnu un jauniešu nometnes “Mierlinkizt” dalībniekiem. Mazirbe: Lībiešu tautas nams. 26.07.2019.

Ernštreits, Valts. Livonian history, language, and culture. Lecture. Professional development conference for teachers of history, Latvian language and literature from Latvian state educational institutions. Kuldīga, Kuldīga Technology and Tourism Technical School. Livones.net/events, 15.03.2019.

Ernštreits, Valts. Livonian history, culture, and language. Lecture. Riga, UL Livonian Institute. A visit to the institute by the students of the UL Baltic Sea Region Studies Master’s degree programme. Livones.net/events, 20.03.2019.

Sadarbība ar citām izpētes institūcijām

Publication of a special Livonian issue of the journal ESUKA / JEFUL (included in the Web of Science) together with Tartu Univeristy, Estonia (2020–2021).

Jointly organising Livonian Summer University (summer 2021) together with Tartu University, Estonia (2020–2021).

Preparation of common proposal (“Revitalizing Uralic Languages in the Digital Era”) in 2021 CHANSE programme call together with University of Helsinki, University of Budapest, University of Vienna, Tartu University (2021).

Preparation of new version of “European Language Monitor” together with European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) (2021).

Morphological analysis of the Livonian language, etc. development of electronic tools, together with Helsingin Yliopisto, Finland, UiT The Arctic University, Norway (2020–…).

Publication of a special Livonian issue of the journal ESUKA / JEFUL (included in the Web of Science) together with Tartu Univeristy, Estonia (2018–2019).

Application of NLP in predicting morphological forms of Livonian and other small Finno-Ugric languages, application of data for NLP-based automated translation together with Tartu University, Estonia, University of Colorado, Boulder, USA (2019–…).

Iesaiste politikas veidošanā

Cooperation with Ministry of CultureMinistry of Education and ScienceMinistry of Environmental Protection and Regional Development (VARAM), Ministry of EconomicsMinistry of DefenceMinistry of Foreign Affairs and Planning regions since 2020 and ongoing.

  • Participation in the Working Group for the Protection, Preservation and Development of Livonian Culture and Language established by the order of the Prime Minister, providing an opinion on the preservation and development of the Livonian language.

Cooperation with Ministry of Education and ScienceMinistry of Culture since 2019 and ongoing.

  • Participation in the development and implementation of the National Language Policy Guidelines and Cultural Policy Guidelines; involvement in the development acquisition programmes for Livonian.

Cooperation with UNUNESCOUNPFIIConsultative Committee of Finno-Ugric Peoples since 2021 and ongoing.

  • Participation in the working group for the preparation of the UN Decade of Indigenous Languages (2022–2023) and its Action Plan; participation in the UN Permanent Forum on Indigenous Issues; participation in the work of Consultative Committee of Finno-Ugric Peoples

Ernštreits, Valts. Saeimas komisijā par lībiešu kultūras un valodas saglabāšanuLivones.net. Rīga, 12.11.2019.

LU Lībiešu institūts iepazīstina Valsts prezidentu Egilu Levitu ar lībiešu pētniecību un apakšprojekta īstenošanas gaitu. Rīga, 07.10.2019.

Projekta un izpētes tēmas popularizēšanas pasākumi
> Pasākumi un priekšlasījumi

A series of stories on LR 1 were created The sound of Livonian. Within the framework of the Livonian Language Week. 17–21.02.2020.

Ernštreits, Valts. Kāpēc lībiešiem savs institūts? Seminar cycle „Pētījuma poētika”. Riga, Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia. 10.04.2019.

UL Livonian InstituteLīvõ kīel stuņḑ internets = Lībiešu valodas nodarbība tiešsaistē. YouTube. 21.02.2020

UL Livonian Institute and Ministry of Education and Science (IZM) distance learning project “Tavaklase.lv” – introduction to the Livonian language, 7 Livonian language lessons. (April–June 2020)

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Latviešu un lībiešu valodas mijiedarbība. Lecture. Ventspils: Ventspils augstskola. 11.11.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu valodas elektronisko resursu izmantošana valodas un kultūras pētniecībā. Latvian Academy of Sciences meeting of the Department of Humanities and Social Sciences. Riga, Latvian Academy of Sciences. 19.09.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu institūtā izstrādāto tehnoloģiju izmantošanu t. s. mazo valodu pētniecībai un attīstībai. LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena. Riga. 17.05.2019.

Ernštreits, Valts. Liivlased täna ja homme. Fenno-Ugria seminar „Hõimuklubi”. Tallinn, Eesti Keele Instituut. 27.02.2019.

Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta. Lībiskais latviskajā. IV Latvijas stāstnieku konference „Kaimiņu, nāburgu, sābru būšanu”. Riga, 03.12.2019.

LU Lībiešu institūts piedalās Muzeju naktīsKāp augstāk!”: iepazīšanās ar lībiešu valodas pētniecības instrumentiem lībiešu valodas izpētei. Facebook ierkasti šeit un šeit. Rīga: Lībiešu insittūts. 18.05.2019.

Ernštreits, Valts. LU Lībiešu institūts viesojas pie kolēģiem ZiemeļvalstīsLivones.net, 27.07.2019.

Lībiešu Alter ego. Zinātnieku nakts. Rīga: LU Dabas māja. 27.09.2019.

Saruna par lībiešiem: Tikšanās ar Rīgas Purvciema vidusskolas skolēniem. Rīga: Purvciema vidusskola. 25.09.2019.

Ernštreits, Valts. “Livonian Cultural Space”. Seminar “Inclusion of the Livonian cultural space into the Latvian National List of Intangible Cultural Heritage and the further steps towards its inclusion in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage” Ventspils and Kolka, Latvia. Livones.net/events, 07.03., 09.03.2019.

Jemākīel pǟva Ādaži Waldorf skūols = Dzimtās valodas diena Ādažu Valdorfa skolā. Ādaži: Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola. 26.02.2019.

Ernštreits, Valts. Nodarbība: “Lībiešu valoda, kultūra un vēsture” (8., 10., 11.klašu skolēniem). Rūjiena: Rūjienas vidusskolaLivones.net/notikumi, 28.02.2019.

Ernštreits, Valts. Participation in a trip with representatives of the media to the Livonian Coast. Serving as a guide and giving a lecture about the Livonian Coast and Livonian cultural heritage. Facebook postLivones.net/events, 24.04.2019.

Ernštreits, Valts. About Livonians. “National Identity in Europe and Latvia”. Saturday History School, Lampa Conversation Festival. Livones.net/events, 29.06.2019.

Ernštreits, Valts. “Lībiešu institūtā izstrādāto tehnoloģiju izmantošanu t. s. mazo valodu pētniecībai un attīstībai“. LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena. Zināšanu agora, Pētniecības ideju tirgus placis. Rīga. Livones.net/events, 17.05.2019.

Ernštreits, Valts. “Livonians and the Livonian heritage”. Kurzeme Librarian Summer School “Bibliotēka – vieta skaņai, atskaņai un noskaņai”Livones.net/events, 12.08.2019.

“Language Day” at Edgars Kauliņš High School in Lielvārde.

UL Livonian Institute researchers. Livonian Language. “Language Day” at Edgars Kauliņš High School in LielvārdeLivones.net/events, 17.04.2019.

Seminārs par “Lībiešu kultūrtelpas” tālāko virzību uz UNESCO Ventspilī un Kolkā. Ventspils, Kolka. Celotajs.lv, 07., 09., 14.03.2019.

Ernštreits, Valts. “Livonians on their way to UNESCO”. UNESCO Conference “Setomaa, Kihnumaa, Suitimaa and Liivimaa in UNESCO – united in uniqueness” Seto Instituut, Värska, Estonia. Livones.net/events, 30.11.2018.

> Publicitāte

Ernštreits, Valts. Liivlased tõusevad fööniksina tuhastPostimees.ee. 02.10.2021.

Ernštreits Valts. Izdzīvotāji. Lībieši. Saruna ar līvu valodnieku un dzejnieku Valtu Ernštreitu. SestDiena.lv 12.06.2020.

Iespēja iepazīt lībiešu valodu un kultūru TV projektā Tavaklase.lvLivones.net, 17.04.2020.

Ernštreits, Valts. Lībieši! Ķeramies pie darba, lai kopīgi pastāvētu pāri laikiem! Livones.net, 14.04.2020.

Blumberga, Gundega. Piektdienās lībieši un lībiešu valodaLivones.net, 28.04.2020.

Ernštreits, Valts. Lībiešu kultūrtelpu aicina iekļaut UNESCO Nemateriālajā kultūras mantojumā. 900 sekundes. 04.03.2020. Facebook ieraksts.

Ernštreits, Valts. Gatavo pieteikumu lībiešu iekļaušanai UNESCO mantojuma sarakstā. 900 sekundes. 12.03.2020.

Ernštreits, Valts. Ilgtermiņa nāves spriedums lībiešiem? KultūršoksLivones.net/events, 01.11.2019.

Blumberga, Gundega. Lībiešu sabiedriskās organizācijas saskaņo ieceresLivones.net, 22.10.2019.

Ernštreits, Valts. Valts Ernštreits: Valodniecība ir tā pati matemātka, tikai ar lielāku mainīgo skaitu. LR1: Monopols. 16.10.2019.

Balodis, Uldis. Valodnieku Uldi Balodi interesē izzūdošās valodas. Latvijā – Ludzas igauņu un lībiešu. LR1: Augstāk par zemi. 13.10.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu kultūrtelpa mūsdienās – valodā, literatūrā, mākslā un mūzikāLR1: Kultūras Rondo. 24.07.2019.

Drosmīgais lībiskuma glābšanas darbs turpinās! Livones.net, 01.06.2020.

Blumberga, Gundega. Nedrīkst aizmirst tos, kas kļuva par mumsLivones.net, 29.05.2020.

Arī lībieši vēlas iekļūt UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. LA.LV 25.02.2020.

Lībiešu sabiedriskās organizācijas nominē Lībiešu kultūrtelpu UNESCO sarakstam. Diena.lv. 25.02.2020.

Blumberga, Gundega. Lībiešu valodas nedēļa aizvadīta. Livones.net, 24.02.2020.

Lībiešu institūtā notiks Latvijas stāstnieku konferenceLivones.net, 05.12.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu tradicionālā kultūra Latvijas kultūras kanonā. 23.10.2019.

Ernštreits, Valts. Viens svarīgs gads lībiešu dzīvē. Livones.net, 13.08.2019.

Ernštreits, Valts. Viens svarīgs gads lībiešu dzīvē = Põliskeelte aasta – Üks tähtis aasta liivlaste elusSirp.eeTeksts latviski. 02.08.2019.

VI Starptautiskā konference “Livonica. Lībiešu valoda, vēsture kultūra”Livones.net, 22.08.2019.

Ernštreits, Valts. Twenty Speakers, but Three Poets: Writing in Livonian. Deep Baltic. 15.07.2019.

Ernštreits, Valts. Saeimas komisijā par lībiešu valodas nozīmīgumu. Livones.net. Rīga, 12.10.2019.

Jauni pētījumi par lībiešiemLivones.net, 04.03.2019.

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicina sargāt un apgūt lībiešu valodu. LVportals.lv. 03.02.2020.

Dzimtās valodas diena šogad būs veltīta lībiešu mēlei. LA.LV. 04.02.2020.

Ernštreits, Valts. “Valts Ernštreits: Katram trešajam latvietim ir lībiešu saknes“. NRA.lv. 30.08.2019.

Balodis, Uldis. Sēne ir lībiešu vārds. SestdienaLivones.net/events, 02.08.2019.

Ernštreits, Valts. Lībietis – integrētais elements. Punctum. 07.05.2019.

Lībietis – integrētais elements. Livones.net, 22.06.2019.

Ernštreits, Valts. Lībiešu valoda ir ietekmējusi visu Latviju no Nīcas līdz Zilupei. Kultūras Diena. 15.10.2018.